ලිඳ පිරිසිදු කරන්න ලිඳට බැස්ස කිලිනොච්චිය ගමේ අය එකවරම ලිඳෙන් මතුවූ දේ දැකපු ඔවුන් සිහසුන් නැතිවුණා.

කිලිනොච්චිය පරවිපාන්චන් ප්‍රදේශයේ ගමේ කිසිම කෙනෙකු නොසිතු දෙයක් අස්කරන්න සුදානම් වූ ළිඳකින් සොයාගෙන තිබුනා.මේ සොයාගත් දේ දැකපු හැම කෙනෙක්ම භීතියට පත්වුනා.තමන්ගේ ජිවිත පවා විනාශ වන්නට ඉඩ තිබු මේ දේ ඔවුන්ගේ වාසනාවට ඔවුන්ටම හමුව තිබෙනවා.මේ ලිඳේ තිබිල මොනවා හමුවෙන්නට ඇත්ද.මෙන්න හමුවූ දේ දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *