රැකියාවට ජපානයට යන්න ඉන්න අයට මෙන්න සුභ ආරංචියක්.ඔයාටත් පුළුවන් යන්න මෙන්න මේ දේවල් සම්පුර්ණ නම්.

බොහෝ දෙනෙක් දැන් විදෙස් රැකියා සඳහා යන්න ආසාවෙන් සිටිනවා.ඒ එහිදී ලොකු පඩියක් ගැනීමට හැකියාව පවතින නිසා..මෙන්න ජපානයේ විදෙස් රැකියාවකට යන්න ඉන්නවා නම් මෙන්න එයාලට සුභ ආරංචියක්.ඇත්තටම මොකක්ද ඒ ආරංචිය මෙන්න ඒ සියල්ලම පිළිබඳව දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *