විවාහ වී දවස් දෙකකට පසු තමන්ගේ සැමියාගේ උරහිස මතම අවසන් ගමන් ගිය ලිඩියාගේ සංවේදී කතාව මෙන්න.

පිළිකා රෝගයකින් පීඩාවිදි සුරූපිණිය ලිඩියා විවාහ වී දවස් දෙකකට පසු තමන්ගේ ආදරණිය සැමියාගේ උරහිස මත අවසන් ගමන් ගිය සංවේදී පුවතක් අසන්නට ලැබෙනවා.අහපු හැම කෙනෙකුගේම ඇසට කඳුලක් එක් කරපු මේ සංවේදී කතාව මෙන්න පහත වීඩියෝව තුලින් නරඹන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *